شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

صعود به قله سنگر(اوریم)