شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

باشگاه کوهنوردی داها

کمیته مالی

کمیته مالی

 کمیته روابط عمومی بازوی مالی  باشگاه  بوده و وظائف آن به شرح ذیل میباشد :

1) دریافت حق عضویت، ماهیانه از اعضای باشگاه.

2)  تنخواه گردانی درآمدها و خرج کردهای مربوط به باشگاه.

3)  حساب رسی و مدیریت درآمدهای حاصله از کلاس های آموزشی و کمک های مالی شخصی و ارگانها و به طور کلی کلیه دخل و خرج های باشگاه.

4)  تأمین بودجه لازم جهت رفع کلیه مایحتاج باشگاه با تایید هیأت مدیره.

5)  حفظ و جمع داری کلیه اموال باشگاه.

6) امانت دادن وسایل فنی موردنیاز افراد باشگاه جهت اجرای برنامه با نظر کمیته فنی باشگاه.

7)  تنظیم اسناد امور مالی باشگاه.

8) دریافت حق بیمه حوادث و ارسال لیست اسامی اعضاء به تربیت بدنی در ابتدای هر سال.

9)  شرکت اعضاء در برنامه های باشگاه منوط به داشتن رسید تسویه حساب از کمیته مالی می باشد.

10) کمیته مالی موظف است وسایل فنی درخواستی برنامه را با تایید کمیته فنی در اختیار سرپرست برنامه مذکور قرار دهد.

11)  کمیته مالی موظف است پیگیر بازگردانی وسایل فنی امانی در اسرع وقت باشد.

12) تهیه آئین نامه و دستورالعملهای لازم مربوطه