شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

باشگاه کوهنوردی داها

آموزش

آموزش

کمیته آموزش مسئولیت آموزش و ارتقاء  سطح علمي و فني اعضاي باشگاه را برعھده داشته و اهم وظائف این کمیته به شرح زیر میباشد :

 1) طراحي و اجراي دوره های آموزشی مطابق با سر فصل های فدراسیون و پیگیری مراحل اداری تا اخذ و تحویل مدارک

2) اجرای برنامه ها  و کارگاههای آموزشي متناسب با نیاز باشگاه

3) دعوت از اساتید ،مدرسین و مربیان مجرب

4) تدوين محتواي برنامه ها  ، جلسات و کارگاههای آموزشي

5) تهیه جزوات ، تصاویر و فیلنهای آموزشی مطابق نیاز باشگاه