شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

باشگاه کوهنوردی داها

فنی (سنگنوردی،دره،غار و ..)

سرپرست : آقای هادی ابراهیمیان
فنی (سنگنوردی،دره،غار و ..)

مسئول کمیته فنی موظف است ضمن بررسی دقیق وضعیت فنی اعضاء با برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت و با هماهنگی هیأت مدیره در جهت رشد فنی باشگاه حرکت نماید سایر مسئولیتهای کمیته فنی به شرح ذیل میباشد :

1) پیشنهاد  تشکیل کلاسهای آموزشی

2)  تهیه اطلاعات فنی کوهنوردی و تهیه متون آموزش و ارائه آن برای نشر در گاهنامه و سایت.

3)  تهیه و تنظیم برنامه های غذایی و جداول تغذیه و انرژی جهت آمادگی بدنی در کوهنوردی.

4)  تعیین سرپرست هر برنامه با تایید هیأت مدیره باشگاه.

5)  همکاری و ارائه نظر در تدوین تقویم ورزشی.

6) تحویل گرفتن گزارش برنامه و کروکی از سرپرست برنامه مربوط و برطرف نمودن اشکالات آن جهت در اختیار گذاشتن به کمیته روابط عمومی برای درج در نشریه، بولتن و وب سایت باشگاه.

7) تایید صلاحیت فنی افراد جهت شرکت در برنامه های باشگاه.

8) همکاری با کمیته روابط عمومی جهت برگزاری برنامه های مشترک با فدراسیون کوهنوردی، هیأت ها و سایر گروه های ورزشی.

9) نظارت بر نحوه اجرای برنامه های کوهنوردی باشگاه و بررسی کیفیت لوازم و تجهیزات فنی باشگاه.

10) تهیه آئین نامه و دستور العمل های لازم مربوطه.

11) مسئول کمیته فنی گروه باید دارای حداقل حکم مربیگری درجه 3 کوهپیمایی باشد.