شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

گزارش برنامه

صعود به قله تیرستاق

1396/07/28 |یک روزه

سرپرست برنامه : خانم زهرا ذوالفقاری

کمیته برگزارکننده : کوهنوردی

نوع برنامه : کوهپیمایی متوسط

تعداد نفرات شرکت کننده : 15 نفر

منطقه و نحوه دسترسی

مازندران ، جاده هراز ، جاده بلده ، روستای تیرستاق

وضعیت توپوگرافی،پوشش گیاهی و جانوری منطقه

قله تیرستاق به ارتفاع 3121 متر در شمال روستای تیرستاف قرار گرفته است . روستای تیرستاق به همراه روستاهایی چون :رزن ،کرسی،ایوا فیول،نج وتاکر " تتارستاق "خوانده میشود . تتارستاق از بزرگترین وپرجمعییت ترین بخش های بلده می باشد و از نظر شرایط آب وهوایی وزیستی وغیره هم متفاوت از سایر بخش های دیگر است،که متاسفانه امروز از کم رونق ترین وشاید کم جمعییت ترین قسمت بلده می باشد .تتارستاق از شرق به هلی چال آمل ودو آب جاده هراز آغاز شده واز غرب هم به روستای تاکر البته محدوده بین تاکر وولاشید را شامل می شود که از نظر طولی وسعت زیادی دارداما از شمال به ارتفاعات اولین رشته کوه البرز خشواش آمل،گزنه سرای نور وارتفاعات لاویج نور هم مرز واتصال دارد واز جنوب به ارتفاعات دومین رشته از سلسله جبال البرزیعنی کوه صخره ای وعظیم شنور ،گردنه های لاجار،کوه بلند آرنگ وهمچنین کوه های چل کینگ وگره سره وزنگ زنگ را شامل می شود.البته بخش مسکونی روستاهای تتارستاق در داخل دره های این کوه ها قرار گرفته اند.

مدت زمان پیمایش برنامه

8 ساعت (با احتساب زمانهای استراحت)

شرح برنامه


گزارش کامل برنامه بزودی درج میگردد.