شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

گزارش برنامه

صعودبه قله تلمه سنگ

1396/04/30 |1 روزه

سرپرست برنامه : خانم زهرا ذوالفقاری

کمیته برگزارکننده : کوهنوردی

نوع برنامه : کوهپیمایی متوسط

تعداد نفرات شرکت کننده : 11 نفر

منطقه و نحوه دسترسی

استان مازندران- منطقه سوادکوه- روستای مالی دره

وضعیت توپوگرافی،پوشش گیاهی و جانوری منطقه

قله تلمه سنگ به ارتفاع 3350 متر در منطقه سوادکوه واقع شده است.«تلم» (telem) وسيله‌اى است‌ استوانه‌اى شكل‌ كه‌ معمولاً‌ از تنه درخت‌ كه‌ داخل‌ آن‌ خالى شده‌ ساخته مىشود و با آن از ماست کره مىگيرند. ‌علت‌ نامگذارى اين‌ قله‌ به‌ اين‌ اسم، وجود يك‌ برج‌ بزرگ‌ استوانه‌اى شكل‌ در بالاى قله آن‌ است‌ كه‌ از دور به‌ شكل‌ تلم است. ‌اين‌ برج‌ كه‌ يك‌ قسمت‌ از ديواره‌هاى آن‌ تخريب‌ شده، از سنگ‌ و ساروج‌ ساخته‌ شده‌ است. داخل‌ برج‌ توسط‌ سودجويان‌ حفارى شده‌ و قسمت‌ ديگرى از ديواره آن‌ نيز از بين رفته است. وجود سنگ‌چين‌هاى اطراف‌ قله،‌ كه‌ از تخته‌ سنگهاى بزرگ‌ تشکيل شده‌ است، حكايت‌ از يك‌ تاريخ‌ كهن‌ دارد. همچنين‌ وجود يك‌ چشمه‌ در نزديكى قله نشانگر زندگى در بالاى آن‌ بوده‌ است. كوه‌ تلمه‌ سنگ‌ در نزد روستاييان‌ دامنه آنْ كوهى مقدس‌ است.

آب و هوای منطقه در زمان اجرای برنامه

صاف وآفتابی

شرح برنامه

اعضا شرکت کننده :
 
خانم ها :زهرا ذوالفقاری (سرپرست),زیبا سعیدی،امینه قاضی زاده،ذلیخا فولادی 
 
آقایان: حجت رستمی ،کمال نوروزی ،کامی برزگر،محمدحسین میری،امین آذری،زرینی،محمد میر عمادی

ابزار، تجهیزات و لوازم مورد استفاده