شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

باشگاه کوهنوردی داهاضوابط عضو مهمان

1- به کلیه نفراتی که هیچ کدام از مراحل ثبت نام را طی نکرده اند و به صورت موردی ، با رعایت قوانین و ضوابط باشگاه  در برنامه های  آن شرکت میکنند، مهمان گفته میشود.

2- عضو مهمان  موظف به رعایت آیین نامه های اجرایی و اساسنامه باشگاه بوده و میبایست در صورت نیاز گواهی صحت سلامت جهت پرداختن به ورزش کوه نوردی (مربوط به سال جاری) را به مسولین باشگاه ارئه نموده و کارت بیمه ورزشی در رشته کوه نوردی( مربوط به سال جاری) را در برنامه ای که در آن شرکت میکنند به همراه داشته باشند {در صورتی که مهمان فاقد این کارت بوده و یا آن را به همراه نداشته باشد ، کلیه عواقب و مسولیت آن بر عهده مهمان بوده و باشگاه هیچ گونه مسولیتی در این خصوص نخواهد داشت )

3- حضور افراد غیر عضو (مهمان) در برنامه های عمومی (رده C ) باشگاه بسته به توان و تشخیص خود فرد داشته و نیاز به تایید مسولین باشگاه نمیباشد . این افراد میبایست فرم مهمان عمومی را تکمیل نموده و به مدیریت باشگاه تحویل نمایند .

4- حضور افراد غیر عضو (مهمان) در برنامه های اختصاصی باشگاه (رده A,B )  در هر فصل یکبار و  تنها با تایید مسئول کمیته فنی و سرپرست آن برنامه ، به صورت اجماع امکان پذیر می باشد. متقاضیان شرکت در این برنامه ها میبایست فرم مهمان اختصاصی را تکمیل نموده و همراه با  سوابق حرفه ای ،دوره های گذرانیده شده ، گواهی صحت سلامت جهت پرداختن به ورزش کوه نوردی (مربوط به سال جاری) و کارت بیمه ورزشی در رشته کوه نوردی( مربوط به سال جاری) را  جهت تصمیم گیری به مسئولین باشگاه ارئه نمایند .

5-  بسته به نوع برنامه ، صلاحدید مسئول کمیته فنی و سرپرست آن برنامه ، ممکن است شرکت در یک یا چند پیش برنامه، تست عملیات فنی  و آمادگی جسمانی برای فرد مهمان در نظر گرفته شود که ایشان موظف به شرکت در آنها میباشند.

6- تعداد مهمانان در برنامه های عمومی و اختصاصی باشگاه با توجه به تعداد اعضاء‌ اصلي شركت كننده گروه در هر برنامه مشخص خواهد شد و تابعی از شـــركت يا عدم شركت اعضاء اصلي مي باشد و سقف خاصي ندارد و اجباري در پذيرش مهمان نخواهد بود.

7- پرداخت هزینه مهمان مازاد بر هزینه های جاری برنامه بوده و توسط مدیریت باشگاه تعیین خواهد شد

تبصره : کلیه اعضایی که حق عضویت عقب افتاده دارند میبایست تا زمان تسویه کامل ، هزینه عضو مهمان را پرداخت نمایند .

8- در صورتی که عضو مهمان توسط یکی از اعضای باشگاه معرفی گردد ، عضو باشگاه میبایست پیش از آوردن مهمان او را کاملا از قوانین داخلی باشگاه مطلع نموده و همچنین بايد سختي راه و مســـير مورد نظر را براي وي توجيه كرده و مهمان را با توجه به سطح  توان ودانش فنی  به برنامه مورد نظر دعوت نمود در صورت رعايت نكردن موارد بالا با تشخيص مسئول کمیته فني ، هيات مديره  و سرپرست برنامه ، به آن عضو تذكرات لازم داده خواهد شد .