شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

باشگاه کوهنوردی داها

درباره گره باخمن این گره اصطکاکی بیشتر بدانیم .

درباره گره باخمن این گره اصطکاکی بیشتر بدانیم .
گره باخمن گره اصطکاکي - Friction Hitchesاست .با اين گره مي تونيد يک دستگيره با يک کارابين درست کنيد و با آن از طناب اصلي صعود کنيد يا فرود برويد.در  استفاده از اين گره  وزن باید  روي طنابچه باشد نه کارابين چون ممکن است حین وزن دادن  باز شود.